Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna
okres Vyškov, příspěvková organizaceKdo cvičí syna svého,
bude chválen z něho.
Synu pojď a uč se moudrým býti.
1886.

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Stravování

Novinky a oznámení

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna

je školou malotřídní, s kapacitou 90 žáků.
Žáci jsou rozděleni do tří samostatných tříd.
Děti se dělí do tříd podle aktuálního počtu v jednotlivých ročnících. Budova školy se nachází uprostřed obce.

I. třídu navštěvují žáci 1. ročníku, II. třídu navštěvují žáci 2. a 3. ročníku, III. třídu tvoří žáci 4. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 30 dětí.

Naše malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou je schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.

Ve školní budově je dále umístěna školní kuchyně s jídelnou a dvoutřídní mateřská škola
s kapacitou 40 dětí.

Jsme škola s rodinným prostředím, kde se potkávají děti a žáci s učiteli a provozními zaměstnanci. Společné aktivity, projekty i kulturní akce nás spojují v jeden neoddělitelný celek.

Způsob výuky v malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. A právě nižší počet žáků v každém ročníku je prvním velkým plusem. Je významně spojen s budováním samostatnosti a zodpovědnosti žáků v téměř rodinném prostředí, kde žáci mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší vzájemnou toleranci než žáci z početnějších tříd.

Malotřídní učitel se musí velmi důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků odlišného ročníku s rozdílným učivem.

Název školního vzdělávacího programu: "Kam patřím" vyvolává otázku, odkud pocházím,
z jakého místa, ale také upřesňuje samotné rodiště a kraj kde žiji, kde je můj domov.

Povinně zveřejňované informace

Úplný název
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Důvod a způsob založení povinného subjektu
Zřizovací listina ze dne 1.12.2002
Zřizovatel : Obec Kobeřice u Brna
Právní forma: obec
IČO : 00368717
Adresa : Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna

Organizační struktura
Škola má celkem čtyři součásti:
1. základní škola
2. mateřská škola
3. školní družina
4. školní jídelna

Kontaktní spojení
Poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace
Beneška 181
684 01 Kobeřice u Brna

E-mail: skola@zskoberice.info
Adresa internetové stránky: www.zskoberice.info
Datová schránka: 6vtmeek

Úřední hodiny
Pondělí od 11:00 – 15:00

Bankovní spojení
Komerční banka: 27-3882520297/0100

IČO
70983640

DIČ
343-70983640

Žádosti o informace
Žádost o informaci lze učinit:
ústně - osobně v kanceláři školy,
telefonicky
písemně - poštou na adresu školy,
e-mailem
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. 

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna vydává ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných "Standardem ICT služeb ve škole" a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT.

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna má čtyři součásti:

1. Mateřská škola, kapacita 40 dětí, dvě oddělení
MŠ I. -  Duháčci - Bc. Iveta Tomanová (zástupce ředitele pro MŠ) a Natálie Křenková
provoz od 6:30 – 16:00 hodin.
MŠ II – Včelky - Mgr. Marie Tran a Mgr. Jana Havlenová Pilátová
provoz od 7:00 – 16:00 hodin.
e-mail: skolka@zskoberice.info

2. Základní škola, kapacita 72 žáků, tři třídy

I. třída (1. a 2. ročník)
– třídní učitelka Mgr. Dana Horká
e-mail: dana.horka@zskoberice.info

II. třída (4. a 5. ročník)
– třídní učitelka Mgr. Jana Procházková,
e-mail: jana.prochazkova
@zskoberice.info

III. třída (3. ročník)
třídní učitelka Mgr. Lenka Blahová
email: lenka.blahova@
zskoberice.info 
- asistent pedagoga: Dana Čumbová
e-mail: dana.cumbova@zskoberice.info

3. Školní družina, kapacita 30 dětí
Jedno oddělení – Mgr. Petra Sokolová
Provoz od 12:00 – 15:45 hodin
email: druzina@zskoberice.info

4. Školní jídelna, kapacita 90 strávníků
Zabezpečuje stravování pro děti a žáky podle zřizovací listiny.
Vedoucí stravování - Dana Kachlířová
email: jidelna@zskoberice.info
Kuchařka - Markéta Pastyříková
Pomocná kuchařka - Helena Kučerová

Školnice: Klára Caklová
Úklid: Miluše Sičáková

Organizace školního roku 2023/24

Dokument MŠMT  Č.j.: MSMT-12071/2022-2 ze dne 27.5.2022

Začátek vyučování

pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vysvědčení za I.pololetí

středa 31. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2024 (pro okres Vyškov)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. března 2024
pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem

Vysvědčení za II.pololetí

pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny

od 29. června 2024 do 1. září 2024

Školní rok 2024/25

začne v pondělí 2. září 2024

Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004 Sb. byla na škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem. Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. §168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

» vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému     uskutečňování,

» schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

» schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje     jejich změny,

» schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

» podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

» projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a     navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

» projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

» podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu     ve školství a dalším orgánům státní správy.

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VOLEB ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba nového člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhla prezenční formou ve dnech 15. - 17.4.2024.

Ve volbách hlasovalo 18 oprávněných voličů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty volební komise oznamuje, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve
školské radě se stává: Mgr. Josef Halíček s počtem hlasů: 9

Novým členem školské rady za zástupce školy byla dne 12.4.2024 zvolena: Mgr. Jana Procházková

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

Nově zvolení kandidáti se dnem 1.5.2024 ujímají své funkce.

V Kobeřicích u Brna dne 29.4.2024

Zapsala:
Mgr. Michaela Troják

Členové školské rady

od 1. 5. 2024

Za zřizovatele

Mgr. Markéta Matyášová

Za rodiče žáků

Mgr. Josef Halíček

Za pedagogy

Mgr. Jana Procházková

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Best AI Website Maker