Mobirise

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna
okres Vyškov, příspěvková organizaceKdo cvičí syna svého,
bude chválen z něho.
Synu pojď a uč se moudrým býti.
1886.

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Stravování

Novinky a oznámení

Povinně zveřejňované informace

Úplný název
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Důvod a způsob založení povinného subjektu
Zřizovací listina ze dne 1.12.2002
Zřizovatel : Obec Kobeřice u Brna
Právní forma: obec
IČO : 00368717
Adresa : Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna

Organizační struktura
Škola má celkem čtyři součásti:
1. základní škola
2. mateřská škola
3. školní družina
4. školní jídelna

Kontaktní spojení
Poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace
Beneška 181
684 01 Kobeřice u Brna

E-mail: zskoberice@centrum.cz
Adresa internetové stránky: www.zskoberice.info
Datová schránka: 6vtmeek

Úřední hodiny
Pondělí od 11:00 – 15:00

Bankovní spojení
Komerční banka: 27-3882520297/0100

IČO
70983640

DIČ
343-70983640

Žádosti o informace
Žádost o informaci lze učinit:
ústně - osobně v kanceláři školy,
telefonicky
písemně - poštou na adresu školy,
emailem
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. 

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna vydává ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných "Standardem ICT služeb ve škole" a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT.

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna má čtyři součásti:

1. Mateřská škola, kapacita 40 dětí, dvě oddělení
MŠ I. -  Duháčci - Natálie Křenková, Bc. Iveta Tomanová,
provoz od 6:30 – 15:30 hodin.
MŠ II – Včelky - Mgr. Lucie Suchá, Mgr. Jana Pilátová,
provoz od 7:00 – 15:00 hodin.
email: skolka@zskoberice.info

2. Základní škola, kapacita 90 žáků, tři třídy

I. třída (1. ročník) – třídní učitelka Mgr. Dana Horká
email: zskoberice@centrum.cz
II. třída (4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Jana Procházková,
email: jana.prochazkova
@zskoberice.info
III. třída (2. a 3. ročník) - 
třídní učitelka Mgr. Blanka Vodáková
email: blanka.vodakova@
zskoberice.info 

3. Školní družina, kapacita 30 dětí
Jedno oddělení – Mgr. Petra Sokolová
Provoz od 12:00 – 16:00 hodin
email: druzina@zskoberice.info

4. Školní jídelna, kapacita 90 strávníků
Zabezpečuje stravování pro děti a žáky podle zřizovací listiny.
Vedoucí stravování - Dana Kachlířová
email: jidelna@zskoberice.info
Kuchařka - Dana Bunešová
Pomocná kuchařka - Yvona Krahulová 

Organizace školního roku 2019/20

Dokument MŠMT  Č. j.: MSMT-2939/2018-3 ze dne 19. února 2018 

Začátek vyučování

pondělí 2. září 2019

Podzimní prázdniny

úterý a středa, 29. a 30. října 2019

Vánoční prázdniny

pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Vysvědčení za I.pololetí

čtvrtek 30. ledna 2020

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny

17. 2. - 23. 2. 2020 (pro okres Vyškov)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9. dubna 2020
pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem

Vysvědčení za II.pololetí

úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny

středa 1. července 2020 - pondělí 31. srpna 2020

Školní rok 2020/21

začne v úterý 1. září 2020

Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004 Sb. byla na škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem. Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. §168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

» vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému     uskutečňování,

» schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

» schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje     jejich změny,

» schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

» podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

» projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a     navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

» projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

» podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu     ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

Za zřizovatele

Bc. Roman Hanák

Za rodiče žáků

Hana Křížová

Za pedagogy

Mgr. Blanka Vodáková

Dne 17.1.2018 si na společné schůzce zákonní zástupci žáků volili nové kandidáty na zástupce rodičů do školské rady při ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna.

Podle počtu hlasů postoupili do nominace voleb dva kandidáti zákonných zástupců:

1. Paní Křížová Hana 
2. Paní Karásková Kamila

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VOLEB ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby nových členů do školské rady proběhly dne 17. 4. 2018 od 13.30 do 16.30 hod v budově školy.
Volebního aktu, probíhajícího tajným hlasováním, se zúčastnilo celkem 27 oprávněných voličů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává Hana Křížová, s počtem hlasů 20.

Novým členem školské rady za zástupce školy byla zvolena Mgr. Blanka Vodáková.

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.
Nově zvolení kandidáti se dnem 1. 5. 2018 stávají novými členy školské rady.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125