Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna
okres Vyškov, příspěvková organizaceKdo cvičí syna svého,
bude chválen z něho.
Synu pojď a uč se moudrým býti.
1886.

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Stravování

Novinky a oznámení

PROVOZ ZŠ OD 12. 4. 2021

Informace o provozu školy - nejdůležitější informace z MŠMT a MZ týkajících se obnovení prezenční výuky ve škole.

  • U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • K testování budou používány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2x týdně – pondělí a čtvrtek v níže uvedených určených časech (dítě si test provádí samo, popř. za přítomnosti zákonného zástupce či pověřené osoby, zaměstnanci školy pouze dohlíží na správnost provedení testů a poradí žákům, jak na to)
  • Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od ZŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování.
  • Prostor pro testování bude pro žáky v tělocvičně (při teplotách 15-30°C – dle nařízení MŠMT můžeme testovat na zahradě)
  • Žáci se k testování dostaví zadním vchodem do tělocvičny v pondělí a čtvrtek v určených časech: 7:20 – 7:45 hodin
Ostatní dny přichází žáci hlavním vchodem pod dohledem zaměstnance školy v době  
7:30 – 7:45 hodin.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (žák bude testován v tělocvičně).
  • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Takovým žákům již škola neposkytuje distanční vzdělávání. Žák bude fungovat v režimu, jako když je nemocný (zápisy probraného učiva, vyzvedávání úkolů..)

Veškeré podrobné informace k testování naleznete na webu https://testovani.edu.cz/

Od pondělí 12.4. bude obnoven provoz ŠD.

  • Žáci budou trvale v homogenních skupinách, provoz bude totožný jako před uzavřením školy 1.3.
  • Přeplatky za ŠD se budou vracet hromadně v měsíci červnu.

Informace ke stravování

Při zahájení prezenční výuky od 12. 4. 2021 budou všichni žáci ZŠ a předškoláci MŠ automaticky přihlášeni k odebírání stravy podle přihlášek ke stravování.

Jestliže některé dítě nenastoupí nebo nebude stravu odebírat, je potřeba jej odhlásit.

Kontakt na ŠJ: tel. 515 536 125

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna

je školou malotřídní, s kapacitou 90 žáků.
Žáci jsou rozděleni do tří samostatných tříd.
Děti se dělí do tříd podle aktuálního počtu v jednotlivých ročnících. Budova školy se nachází uprostřed obce.

I. třídu navštěvují žáci 1. ročníku, II. třídu navštěvují žáci 2. a 3. ročníku, III. třídu tvoří žáci 4. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 30 dětí.

Naše malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou je schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.

Ve školní budově je dále umístěna školní kuchyně s jídelnou a dvoutřídní mateřská škola
s kapacitou 40 dětí.

Jsme škola s rodinným prostředím, kde se potkávají děti a žáci s učiteli a provozními zaměstnanci. Společné aktivity, projekty i kulturní akce nás spojují v jeden neoddělitelný celek.

Způsob výuky v malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. A právě nižší počet žáků v každém ročníku je prvním velkým plusem. Je významně spojen s budováním samostatnosti a zodpovědnosti žáků v téměř rodinném prostředí, kde žáci mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší vzájemnou toleranci než žáci z početnějších tříd.

Malotřídní učitel se musí velmi důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků odlišného ročníku s rozdílným učivem.

Název školního vzdělávacího programu: "Kam patřím" vyvolává otázku, odkud pocházím,
z jakého místa, ale také upřesňuje samotné rodiště a kraj kde žiji, kde je můj domov.

Povinně zveřejňované informace

Úplný název
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Důvod a způsob založení povinného subjektu
Zřizovací listina ze dne 1.12.2002
Zřizovatel : Obec Kobeřice u Brna
Právní forma: obec
IČO : 00368717
Adresa : Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna

Organizační struktura
Škola má celkem čtyři součásti:
1. základní škola
2. mateřská škola
3. školní družina
4. školní jídelna

Kontaktní spojení
Poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace
Beneška 181
684 01 Kobeřice u Brna

E-mail: zskoberice@centrum.cz
Adresa internetové stránky: www.zskoberice.info
Datová schránka: 6vtmeek

Úřední hodiny
Pondělí od 11:00 – 15:00

Bankovní spojení
Komerční banka: 27-3882520297/0100

IČO
70983640

DIČ
343-70983640

Žádosti o informace
Žádost o informaci lze učinit:
ústně - osobně v kanceláři školy,
telefonicky
písemně - poštou na adresu školy,
emailem
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. 

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna vydává ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných "Standardem ICT služeb ve škole" a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT.

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna má čtyři součásti:

1. Mateřská škola, kapacita 40 dětí, dvě oddělení
MŠ I. -  Duháčci - Natálie Křenková, Bc. Iveta Tomanová,
provoz od 6:30 – 15:30 hodin.
MŠ II – Včelky - Mgr. Lucie Suchá, Mgr. Jana Pilátová,
provoz od 7:00 – 15:00 hodin.
email: skolka@zskoberice.info

2. Základní škola, kapacita 90 žáků, tři třídy

I. třída (1. ročník) – třídní učitelka Mgr. Dana Horká
email: zskoberice@centrum.cz
II. třída (4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Jana Procházková,
email: jana.prochazkova
@zskoberice.info
III. třída (2. a 3. ročník) - 
třídní učitelka Mgr. Blanka Vodáková
email: blanka.vodakova@
zskoberice.info 

3. Školní družina, kapacita 30 dětí
Jedno oddělení – Mgr. Petra Sokolová
Provoz od 12:00 – 16:00 hodin
email: druzina@zskoberice.info

4. Školní jídelna, kapacita 90 strávníků
Zabezpečuje stravování pro děti a žáky podle zřizovací listiny.
Vedoucí stravování - Dana Kachlířová
email: jidelna@zskoberice.info
Kuchařka - Markéta Pastyříková
Pomocná kuchařka - Yvona Krahulová 

Organizace školního roku 2020/21

Dokument MŠMT  Č. j.: MSMT-4849/2019-2 ze dne 20. února 2019

Začátek vyučování

úterý 1. září 2020

Podzimní prázdniny

čtvrtek a pátek, 29. a 30. října 2020

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Vysvědčení za I.pololetí

čtvrtek 28. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

22. 2. - 28. 2. 2021  (pro okres Vyškov)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 1. dubna 2021
pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem

Vysvědčení za II.pololetí

středa 30. června 2021

Hlavní prázdniny

čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021

Školní rok 2021/22

začne ve středu 1. září 2021

Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004 Sb. byla na škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem. Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. §168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

» vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému     uskutečňování,

» schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

» schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje     jejich změny,

» schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

» podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

» projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a     navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

» projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

» podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu     ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

Za zřizovatele

Bc. Roman Hanák

Za rodiče žáků

Hana Křížová

Za pedagogy

Mgr. Blanka Vodáková

Volby do školské rady 2021

1. 5. 2021 vyprší volební období člena školské rady za rodiče - Hany Křížové.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne volba člena formou ankety elektronickou cestou a to 16. 4. 2021.

Prosím, posílejte e-mailem NÁVRHY na kandidáty z řad rodičů do voleb a to od 21. 3. do 26. 3. 2021 na nový e-mail: skolskaradakoberice@seznam.cz 
Návrhy zpracuje přípravný výbor: Hana Křížová, Mgr. Blanka Vodáková.

Z kandidátů budou vybráni dva s největším počtem hlasů a z nich 16. 4. 2021 zvolíte nového člena do školské rady za rodiče. 

Děkuji za spolupráci,
Hana Křížová 


Aktualizace 7.dubna 2021

Informace o navržených kandidátech do školské rady: 
Na základě návrhů byli vybráni tito kandidáti: Michaela Trojak a Hana Křížová.

Volby do školské rady proběhnou 16.4. 2021 on-line, pokyny obdržíte e-mailem 14.4.2021.

Prosíme Vás o účast ve volbách.
Děkujeme za spolupráci.

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VOLEB ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby nových členů do školské rady proběhly elektronicky od 14.4. 15:00 do 16.4.2021 22:00.
Ve volbách hlasovalo 22 oprávněných voličů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává Michaela Trojak s počtem hlasů 12.

Novým členem školské rady za zástupce školy byla zvolena Mgr. Jana Procházková.

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.
Nově zvolení kandidáti se dnem 1. 5. 2021 stávají novými členy školské rady.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Set up a free website - Go here