Školní družina

Akce ŠD 2021/22

1

Září, Říjen

22.9. Zámek Slavkov u Brna – hra v zámeckém parku ,,Autíčko Modrásek“

6.10. Projektové dny – dvě odpoledne: ,,Víš kde bydlí zvířátka? – tvoření zvířátek, povídání a četba o zvířátkách v lese.
7. 10. "Víš kde bydlí zvířátka?" – vycházka do lesa.
14.10. 2021 od 13 hodin. Beseda Naše včely - Beseda se včelařem Romanem Šidlíkem o včelaření a životě včel ve společenstvu. Hravou formou přiblížit tento koníček a vzbudit v dětech zájem o ochranu přírody.
20.10. Vyrobíme si papírové draky.
26.10. Halloween

2

Listopad

1.11. – 5.11. Bramborování – projektový týden, beseda o historii a významu této hospodářské plodiny a četba pohádek k tématu. Budeme vyrábět zvířátka, panáčky a také bramborová tiskátka.
18.11. Keramická dílna ve ŠD – tvoření z keramické hmoty.

3

Prosinec

6.12. Mikuláš a zdobení vánočního stromečku
20.12. Vánoční dílničky pro děti

4

Leden, Únor, Březen

21.2. Karneval - dovádění masek
1.3. Výtvarná soutěž "Světový den vody" téma: "Pramen života". Koláž, volná technika
31.3. Vyhlášení výtvarné soutěže

5

Duben

1.4. Den s Andersenem
22.4. Den Země a mazlíčků

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

ČARODĚJNICE ve školní družině

Stalo se již tradicí, že na konci dubna se v naší školní družině koná čarodějnický slet, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „pálení čarodějnic“. Naše školní družina se slétla v herně, kde proběhla menší diskotéka. Poté jsme odešli do tělocvičny, kde jsme si užili odpoledne plné zábavy, her a smíchu. Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější masku čarodějnice a tou se stala Anežka Karásková – gratulujeme. Všechny děti dostaly čarodějnické vysvědčení a menší odměnu za snahu, kreativitu a úsměv.

Světový den vody
Pramen života

Na začátku měsíce března jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma „Pramen života“.

Nezastupitelnost vody v lidském životě si i letos připomene celý svět. Úterý 22. března patřilo Světovému dni vody, tentokrát pod heslem „Voda jako pramen života“. Stejně jako povrchové, jsou i vody podzemní základní podmínkou pro život na Zemi. Samostatným příběhem je pak jejich role v každodenním lidském životě. Děti nám nakreslily velmi krásné obrázky a v kategorii mladší žáci (1. a 2. třída) se na prvním místě umístil Michal Fiala, druhé místo obsadil Jakub Troják a na třetím místě se umístil David Fiala.

V kategorii starší žáci (3.,4.a 5. třída) se na prvním místě umístil Pavel Kříž, druhé místo obsadila Tereza Kučerová a na třetím místě se umístila Tereza Kvasnicová.

Porota se rozhodla udělit ještě speciální cenu za velmi propracovaný námět a provedení na téma „Pramen života“ a to Toníkovi Kachlířovi. Ještě jednou všem výhercům moc gratulujeme.

Komiksová soutěž:
Pan Kostička a olympiáda

Naši žáci se zúčastnili v měsíci březnu komiksové soutěže "Pan Kostička a olympiáda," kterou vypsalo MAP Slavkov.

V kategorii 2. až 3 třída se umístili:
 - na prvním místě Erik Majdiak a Antonín Kachlíř
 - na druhém místě se umístil Pavel Kříž.

V kategorii 4. až 5 třída se umístili:
 - na prvním místě umístili Michaela Mitrusi a Amy Vaculíková
 - na druhém místě Richard Zálešák a Matěj Horňák,
 - na třetím místě Tereza Kvasnicová a Nikola Blažková.

Práce všech žáků si můžete přečíst na nástěnce u schodiště. Seznam výherců je na nástěnce školy u hlavního vchodu. Všem zúčastněným žákům gratulujeme.

Projekt
Cesta brambor do Evropy: plodina, která zachránila starý kontinent

Autor projektu
Mgr. Petra Sokolová

Cíl projektu: Seznámení s jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin, její využití nejen jako potraviny, poznávaní všemi smysly, stmelení kolektivu.

Období: 1. 11. – 5. 11. 2021

Motivace
O staré bramboře

Jedna stará brambora
koulela se ze dvora.
Koulela se po kamení,
byla tu - a už tu není.
Moc se bála, že ji sníme,
uvaříme, rozkrájíme,
osolíme, omastíme
a břicho si nasytíme.

Průběh projektu

Povídali jsme si o významu brambor, jak vypadá rostlina, její části, jaké pokrmy se z brambor dělají.

Volili jsme Miss brambora

Jak by měla vypadat nejhezčí brambora? Pokusili jsme se společně formulovat kritéria hodnocení nejhezčí brambory. Každý žák pak "nominoval" jednu ze svých brambor do soutěže Miss brambora.

Žáci si vzali ze sady karet s čísly číslice 1 a 2. Které číslo je větší? Které číslo dáme bramboře, která je nejhezčí? Které číslo dáme bramboře, která je také hezká? Každý žák přiložil své dvě karty ke dvěma vybraným bramborám.

První místo získala brambora Vojty Cakla, druhé místo získala brambora Pavla Kříže a třetí byla brambora Jakuba Zahoranského a Jana Jeřábka.

Velký úspěch měla výroba razítek. Vzniklo mnoho krásných motivů.

Na závěr jsme si přečetli pohádku O drakovi, který měl rád brambory.

Halloween ve školní družině

Druhý listopadový den si v naší zemi připomínáme všechny zesnulé – den nazývaný též Dušičky.

V anglicky mluvících zemích se naopak slaví v přibližně stejnou dobu (poslední říjnový den) Halloween.

Ve školní družině jsme si o rozdílech a významech obou svátků povídali a zároveň se též rozhodli oslavit Halloween v maskách. Některé děti si masku vyrobily ve školní družině, jiné si donesly masku z domova a po obědě se už nedočkavě všechny děti převlékly za různá strašidla. Místo dětí jsme tak měli v družině čarodějnice, duchy a jiné příšerky, pro které byly přichystány různé úkoly. Všichni museli postupně navštívit různé stanoviště a vyluštit tajemný vzkaz, trefit se míčkem do pavučiny, navléknout si náramek z tajemných těstovin či umíchat kouzelný sliz. Nakonec se všechna stvoření předvedla v promenádě a po zásluze byla odměněna sladkostmi.

Hallooweenské řádění v družině jsme si pořádně užili.

Výlet školní družiny

Byl – nebyl jeden krásný dětský pokojíček. V pokojíčku žila spousta hraček a mezi nimi i modré autíčko – Modrásek… takhle začíná pohádka, která nás provázela celé odpoledne ve čtvrtek 23. 9. 2021 v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Na děti čekalo devět stanovišť s příběhem a úkoly, které plnily. Za každý splněný úkol získaly písmenko. Všechny písmenka daly společně dohromady a tím vyluštily tajenku. Za odměnu dostaly všechny děti krásné autíčko. Výlet se dětem líbil, byly nadšené z plnění úkolů, krásou zdejšího zámku a zámeckého parku.

INFORMACE pro školní rok

2022/2023


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
pevná:      515 536 124
e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 1. 9. paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 16:00 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 16.00      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 100,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 500,- Kč - splatnost do 30.9.
    2) únor - červen: 500,- Kč - splatnost do 31.1.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Akce ŠD 2020/21

Akce ŠD 2019/20

Akce ŠD 2018/19

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

HTML Maker