Základní škola

Akce ZŠ 2021/22

1

Září a říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
14.9. FOTOGRAFOVÁNÍ - jen žáci 1. třídy
14.10. - 18.11. PLAVÁNÍ
19.10. - VÝCHOVNÝ KONCERT v tělocvičně, 10:00 (ZŠ i MŠ) - skupina MARBO: Žádný muzikant z nebe nespadl

2

Prosinec

16.12. Vánoční dílničky, pečení a koncert

3

Leden a Únor

31.1. Pololetní vysvědčení
4.2. Pololetní prázdniny

4

Březen

4.3. 3D Kino - Korálové ostrovy
15.3. „Kdo má ruce bubnuje“ výchovný koncert pana bubeníka Břízy
23.3. Školní výlet do Anthroposu

5

Duben, Květen

6.4. Zápis předškoláků do ZŠ
22.4. Den Země – dopolední projekt ve škole
25.4. Divadlo Ondráš, Svět hraček (v Nížkovicích)
26.4. Besip – teorie dopravní výchova ve škole

6

Květen

5.5. Besip – výuka na hřišti
13.5. Den matek – besídka v tělocvičně, představení pro maminky a veřejnost

7

Červen

3.6. Olympiáda ke Dni dětí
23.6. Výlet Macocha

Čtenářský klub

V tomto týdnu jsme se s dětmi rozloučili se „čtenářákem“, jak klubu žáci rádi říkali. Každé úterý po celý školní rok měli čas a klid na čtení své rozečtené knihy, nebo mohli využít ke čtení nabídku nových školních knih, zakoupených z projektu EU Šablony III. Pro ověření čtenářských dovedností a rozvoj mluveného projevu pak každý vlastními slovy sdělil, co četl, ukazoval obrázky z knih nebo jsme hádali pohádkové postavy podle popisu.

Na prázdniny jsme si pak doporučili pěkné letní čtení a prázdninové deníky, pro zapisování krásných zážitků nejen s knihou. Opět se na malé čtenáře budu těšit v září!

paní uč. Jana Procházková

Informační schůzka ZŠ


Vážení rodiče,
ve středu 15.6. v 15:15 hodin

se uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků k zahájení školního roku 2022/2023.

Účast nutná.

BESIP

BESIP je oddělení Ministerstva dopravy, které zaměřuje svou činnost hlavně na osvětu dopravní výchovy. V rámci prohlubování znalostí a dovedností z oblasti pravidel silničního provozu a bezpečnosti v dopravních situacích, se naše škola rozhodla uspořádat den s BESIP na dopravním hřišti. Žáci naši školy byli nejdřív seznámeni s pravidly silničního provozu v teoretické rovině. Přednášela jim zkušená lektorka, která dětem předala potřebné informace v prostorách třídy. Poté své nabyté vědomosti žáci uplatnili přímo na dopravním hřišti v Kobeřicích u Brna. Ve čtvrtek 5. května, krátce po deváté hodině, jsme se žáky naší školy zamířili na dopravní hřiště. Na místě nás už čekal lektor, který celou akci koordinoval. Mladší děti jezdily na koloběžkách a starší děti na kolech. Žáci si vyzkoušeli různé dopravní situace a spolu s lektorem řešili problémy, které mohou nastat na silnicích a křižovatkách. Žáci si také zkusili i správné chování v roli chodců.
Počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že jsme si mohli v bezpečném prostředí hřiště ujasnit pravidla provozu.

Mobilní planetárium

Ve středu 4. 5. 2022 se v prostorách školní tělocvičny rozprostřela velká nafukovací kopule mobilního planetária. Všichni žáci se těšili na promítání. Měli celý vesmír jako na dlani. Při projekci všichni leželi, čímž byl jejich zážitek z promítání ještě silnější. Děti si rozšířily hravou formou své znalosti v oblasti astronomie, dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o sluneční soustavě a tělesech ve vesmíru.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, odst. 2,písm. e), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

registrační číslo:

Ř ZŠ 02-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 03-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 04-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 05-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 06-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 07-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 08-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 09-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 10-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 11-2022 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 12-2022 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 13-2022 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 14-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 15-2022 odklad povinné školní docházky

od školního roku 2022/2023 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy

Den Země

Ve vesmíru, přibližně 150 milionů kilometrů od Slunce, se nachází maličká modrá planeta – Země. Je zatím jedinou lidmi poznanou a obývanou planetou, na které existuje život.

Každoročně si 22. dubna lidé na celém světě připomínají největší svátek naši planety – Den Země. A takovou slavnost jsme si nemohli nechat ujít ani u nás ve škole.

Nejprve jsme se ve třídách teoreticky seznámili s problematikou třídění odpadu, recyklace, ochrany přírody či životního prostředí. Povídali jsme si o tom, proč je naše planeta pro nás tak významná. Není pochyb o tom, že děti svou činností škodí planetě Zemi nejméně. Je dětem tedy blízké a přirozené, že péče o Zemi by neměla být povinnost, ale radost.

V dalším bloku jsme upravovali a uklízeli školní zahradu, trhali plevel v záhoně, kolem laviček a herních prvků na dětském hřišti. Připravili jsme půdu na jarní výsadbu a prokypřili jsme ji pomocí motyček. Mladší děti zalévaly rostliny a bylinky. Všichni jsme podle svých schopností přiložili ruku k dílu. Pokračovali jsme pak ve výtvarných aktivitách souvisejících s tématem dne, luštili jsme tajenky, poznávali bylinky a květiny.

Žáci čtvrté a páté třídy nás seznámili se svými mazlíčky. Někteří je přinesli do školy ukázat. Představili nám je a vyprávěli o tom, jak se o zvířátka starat.

Oslava Dne Země nás dovedla k zamyšlení, co všechno nám naše planeta dává, a co my bychom mohli udělat pro ni. První krok by měl udělat každý u sebe, ve svém nejbližším okolí. Myslím, že každý z nás šel domů s jasným poselstvím: „Chraňme si naši zázračnou planetu!

Zápis dětí do první třídy

Ve středu 6. dubna 2022 nebyl v naší škole jen obyčejný den pro naši školu, ale byl den zápisu dětí do 1. třídy. Po dvou letech, kdy se konal zápis bez osobní přítomnosti dětí a rodičů, jsme přivítali naše budoucí prvňáčky osobně. Naši malí školáci předvedli své znalosti a dovednosti. Jejich velká snaha byla odměněna časopisem Sluníčko a připravenými dárečky, které pro ně vyrobili naši žáci.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme radostný a úspěšný vstup do školy.

Noc s Andersenem 1.4.2022

Noc s Andersenem

Kobeřice u Brna
1.4.2022

Letošní, již 22. ročník pohádkové Noci s Andersenem, proběhl v pátek
1. dubna 2022, a není to Apríl!
Noc s Andersenem je mezinárodní akce Klubu dětských knihoven SKIP ČR, při níž děti, bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, nocují
v knihovnách, školách a jiných spřátelených organizacích. Akce je spojena s výročím narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a
s Mezinárodním dnem dětské knihy. Témat se letos nabízí hned několik - výročí J. Lady (*135), výročí časopisu Sluníčko (55 let), ABC (65 let), J. Foglara (*115), J. Trnky (*110), J. A. Komenského (*430) a v pátek 1.4. je také Mezinárodní den ptactva - letošním ptákem roku zvonek zelený.

V pátek 1. dubna jsme s dětmi poprvé nocovali ve škole a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. A co vše se ve škole dělo? V odpoledních hodinách děti přišly do školy obtěžkány spacáky, karimatkami, oblečením, ale i dobrotami od maminek. Poté je přivítal pan H.Ch. Andersen, který jim vyprávěl o svém životě a pohádkách, které napsal. Potom děti plnily jednotlivé úkoly na stanovištích – hledaly indicie v prostorách školy, aby vyluštily křížovku. Četly si a doplňovaly v časopise Sluníčko, skládaly hlavolamy a vyrobily si ptáčka zvonka zeleného.

Mladší děti odcházely večer za doprovodu rodičů domů a ty starší plné dojmů se pak rády zavrtaly do spacáků. Noční čtení s baterkou, vyprávění a hraní slovních her děti moc bavilo. Vyčerpané si pak zalehly i s paní učitelkou. Ráno jsme společně posnídali buchty a koláče od maminek a rozešli se domů. Naše první Noc s Andersenem se nám opravdu vydařila a myslím, že si ji příští rok zopakujeme. 

Školní výlet do Anthroposu 23.3.2022

Školní výlet Anthropos

Brno
23.3.2022

S příchodem teplých jarních dnů a zrušením některých covidových opatření jsme opustili na jeden den brány školy. Prostředí školních tříd jsme nahradili prostory Moravského zemského muzea v Brně. Ve středu, 23.3.2022, před osmou hodinou ranní, jsme spolu s dětmi ze základní školy odjeli autobusem do Brna. Ten nás dovezl do cílové stanice městské hromadné dopravy s názvem Anthropos. Po příjemné procházce parkem se před námi objevila budova Pavilonu Anthroposu. Uvnitř na nás již čekal průvodce, který měl pro nás připravený poutavý výklad přizpůsobený dětskému posluchači. Z výkladu jsme se dozvěděli zajímavosti o pravěkém člověku, o jeho způsobu života a životním prostředí. Děti viděly množství nálezů z nejranějšího období lidských dějin. Dominantou prohlídky byl mamut životní velikosti, kterého nebylo možné přehlédnout :-) Kromě stálé expozice jsme v Pavilonu navštívili interaktivní výstavu s názvem Óóó Indiáni. Děti hrály na indiánské hudební nástroje, seznámily se s indiánskými dětskými hračkami a staly se na čas domorodci žijícími v iglú. Nadšené pohledy našich žáků, jejich zvídavé otázky a také jejich trefné poznámky nás utvrdily v tom, že výlet do Anthroposu byl skvělou volbou. Na závěr si děti mohly koupit ve foyer drobnosti a suvenýry, které jim zůstanou na památku. Nás učitele zase těší, že si žáci odnesli spoustu nových informací, zážitků a vědomostí.

Výchovný koncert Pavel Bříza:
Kdo má ruce bubnuje

V úterý 15.3. 2022 jsme uskutečnili výchovný koncert
o bubnování. Děti a žáci se sešli dopoledne v 10.00 hodin
v tělocvičně školy, kde nás čekal bubeník Pavel Bříza. Koncert byl koncipován tak, aby se všichni mohli zapojit. Každý mohl tančit, tleskat, bubnovat. Celý koncert provázel rytmus a skvělá atmosféra. Opakovali jsme si metrum, takt a noty. Hodně dětí mělo zájem o bubnování. Také jsme si zatančili. Dětem se nechtělo z tělocvičny odejít.

Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23

se uskuteční v ZŠ Kobeřice u Brna

ve středu 6. dubna 2022 od 13.15 do 16.30 hodin.

Přijímáme děti, které dovrší věku 6 let do 31.8. 2022 (děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8. 2016) a všechny děti s odkladem povinné školní docházky z minulého školního roku.

Rodiče donesou k zápisu:

- rodný list

- svůj občanský průkaz

- žádost o přijetí k základnímu vzdělání nebo žádost o odklad školní docházky, pokud o něj žádají

- jestli je s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě

– plnou moc.

Formuláře budou k dispozici od 7. 3. 2022 na webových stránkách školy.


K žádosti o odklad školní docházky rodiče přinesou:

1. Žádost o odklad školní docházky

2. Přílohy:

- Doporučení školského poradenského pracoviště – PPP Vyškov

- Doporučení odborného lékaře – pediatra s podrobným udáním důvodů.

Každému dítěti je před zápisem přiděleno registrační číslo. Do 30 dnů po ukončení zápisu najdete na stránkách školy podle registračního čísla seznam přijatých či nepřijatých dětí. Rodiče také dostanou písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Přijímáme spádové děti s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna a do naplnění kapacity také děti nespádové.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Nově je pokyn upraven v souladu s novými pravidly testování
od 31. 1. 2022

I.

 1. Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se první vyučovací den v týdnu a to neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) u nás testování žáků a zaměstnanců.
 2. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). 
 3. Nadále platí, že se testují žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali  onemoc-nění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.
 4. Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
 5. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením MZ (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti mimořádného opatření ke screeningovému testování.

II.

 1. Mimořádným opatřením MZ se stanoví povinnost žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek "pro netestované", konkrétně:
  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru;
  • žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských
     služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, používat jako ochranný
     prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující
     minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které
     brání šíření kapének;
  • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
     - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra
   a kognitivní poruchou
        nebo
     - osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
        prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokazují škole lékařským potvrzením; 
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob,
     nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek
     dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.
 2.  Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

III.

PŘÍPRAVA k testování – Prostory pro testování

 1. Testování probíhá ve třídách, žáci vstupují do třídy s respirátorem, samotestování probíhá za dohledu pedagoga.
 2. Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 – 30 °C), doporučujeme využít testování ve venkovních prostorách.
 3. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
 4. Pokud dítě, žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 5. V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.

  Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.).
 • Škola kontaktuje zákonného zástupce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test. 

IV.

Konfirmace a návrat

 1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.
 2. Škola zašle prostřednictvím Covid Forms Application příslušné KHS seznam všech žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu vystaví těmto žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Není-li takový postup z technických důvodu možný, škola vyrozumí zákonné zástupce dětí nebo žáků nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu. V takovém případě pak potvrzení od školy předloží zákonný zástupce nebo zletilý žák poskytovateli zdravotních služeb a ten je povinen mu vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test a následně provést samotný konfirmační RT-PCR test.
 3. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 4. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce nebo zletilý žák o tomto informují svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.

  Důsledky pozitivně testovaného žáka pro jeho spolužáky:
 1. V případě, že je antigenním testem provedeným ve škole zjištěn u dítěte žáka pozitivní výsledek, jsou kontaktováni zákonní zástupci, kteří by si měli žáka vyzvednout (do té doby je dítě nebo žák umístěn do izolační místnosti), případně žák odchází sám do místa bydliště.
 2. Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu dítěte, žáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

V.

Předávání informací o výsledcích testů

 1. Škola v den provedení/obdržení výsledků testů vedle toho elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování žáka do aplikace CovidFormsApp.
 2. Škola zašle příslušné KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu obsahující seznam žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu.
 3. Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl
  - v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19
  - nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu,
  - pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu,
  • jedná se jak o konfirmační PCR test, tak o kterýkoliv PCR test provedený bez ohledu na testování ve škole,
  • osoba pozitivně testovaná se výsledek testu dozví rychleji než příslušná krajská hygienická stanice, proto je rychlejší kontaktovat právě školu, která je schopna reagovat rychleji.
 4. Jakmile se škola dozví o pozitivním PCR testu, informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou KHS. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu obsahující seznam žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt žáka nebo pedagogického pracovníka, který byl PCR pozitivní, a to s uvedením údajů.
  jedná se o nový postup při nahlašování kontaktů a trasování,
  rizikové kontakty, které má škola zasílat, škole vytipuje právě KHS, nikoliv škola; úkolem školy je pouze zaslat vytipované kontakty, následný postup je v rukou KHS.
 5. Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktualizované tabulky, které školy dosud zasílaly e-mailem na KHS, školy nově nahrávají přímo do CFA. Zde je v rámci hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou do 24 hod rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény. 

Předběžná informace

pro školy a školská zařízení ke změnám v mimořádných opatřeních MZ s účinností od 3.1.2022

Vláda schválila 22.12.2021 následující mimořádné opatření

1) k testování dětí a žáků:

• v období od 3.1. do 16.1. 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek

• pak od 17.1. 2022 se testují žáci každé pondělí, (není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu)

• nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci

• v případě, že se žák testu nepodrobí, platí nošení ochranného prostředku i při výuce

• testování se týká dětí v přípravných třídách ZŠ, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání

2) k testování zaměstnanců:

• povinnost se testovat se nově vztahuje i na ty zaměstnance dotčených škol, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali nemoc

• týká se zaměstnanců škol, ve kterých probíhá plošné testování žáků

• netýká se zaměstnanců mateřských škol – tam se zaměstnanci testují podle obecného mimořádného opatření

Vánoční dílničky, pečení a koncert

Blíží se konec roku a tak jsme se žáky připravili krásný den. Dopoledne začaly dílničky, kde si každý mohl vyrobit několik dárků. Vytvářeli jsme andílky a dřevěné svícny. V jídelně jsme vykrajovali z připraveného těsta perníčky, a paní kuchařka nám je upekla. Učitelky se žáky secvičily vánoční pásmo plné koled, básní a říkadel. Celé vystoupení bylo zakončeno hudební produkcí učitelek. Děti celý minulý rok neměly možnost veřejně vystupovat a tak jsme si udělali kulturní vystoupení ve škole.

Realizace
Národního plánu doučování
v ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Naše škola bude  v následujícím období věnovat pozornost žákům, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku výuky v době pandemie.

Cílem programu je zajistit doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Vedení školy vytipovalo ve spolupráci se školním pedagogickým pracovištěm žáky, pro které by doučování bylo vhodné.

Pokud rodiče nebo přímo děti se souhlasem svých zástupců požádají svého třídního učitele (třídní učitelku), mohou být zařazeni do některé doučovací skupiny.

Organizace:
Zaměříme se na český jazyk, anglický jazyk a matematiku. Je také možné se věnovat některému jinému oboru, o který by byl zájem.

Doučování bude probíhat v čase mimo platný rozvrh hodin. Termíny mohou být ráno od 7:15 do 7:45 a také odpoledne po vyučování. Doučovat budou naši pedagogičtí pracovníci.
Cílem doučování je vysvětlit některé učivo, dohnat případné mezery ve vědomostech z předchozího období. 

Plody podzimu

V 1. ročníku jsme hned druhý týden organizovali výstavu plodů, které jsou na podzim v zahradě a na poli. Děti donesly z domu švestky, hrušky, jablka, mrkev, řepu, kukuřici, brambory a jiné plodiny. Děti plody poznávaly, třídily a pak následovala ochutnávka ovoce a zeleniny. Ochutnávka se jim líbila. 

Informační schůzka ZŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 30.8.2021 v 16:00 hodin se uskuteční v tělocvičně školy
informační schůzka k zahájení školního roku 2021/2022.

Prosíme, dodržujte předepsaná hygienická opatření !

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 na školní zahradě pod lípou

2.- 5. třída se sejde v 8:00 hodin
1. třída přijde v 8:30 hodin.

Po zahájení odejdou žáci 2. až 5. ročníku do tělocvičny, kde se otestují antigenními testy. Rodičům žáků 1. ročníku budou předány základní informace. Aktovky si děti donesou až druhý den.

Žáci první třídy se budou testovat před vyučováním 2.9.2021 ve své třídě. Rodiče prvňáků mohou svým dětem při testování pomáhat (testovat se nemusí žáci, kteří se prokážou potvrzením o prodělání covidu v posledních 180 dnech).

Provoz školní družiny je zahájen 1.9.2021 od 9 do 14 hodin pro přihlášené žáky s negativním testem.

Dle nařízení MŠMT a MZ jsou žáci povinni ve společných prostorech používat ochranu nosu a úst, ve třídě používá ochranu nosu a úst pouze žák, který odmítne otestování.

Informace ze školní jídelny

Žádáme rodiče o nahlášení dětí ke stravování ve ŠJ
nejpozději 30.8.2021telefonicky: 515 536 123 nebo

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

Zahájení školního roku
1. září 2021 se sejdeme na dvoře školy, v případě špatného počasí v tělocvičně. Vstup bránou přes zahradu. Nechoďte, prosím, hlavním vchodem školy.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče dokoupí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4
* hadřík na tabulku 20x30cm
* igelitový ubrus do Vv 60x60cm
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* zástěra nebo větší triko
* cvičební úbor do tělocvičny v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky) 
* na hřiště tepláky, vhodnou obuv

Zajistí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero Tornádo
* tužka č.3
* pastelky 6 barev
* voskovky
* vodové barvy 
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* kulatý štětec č. 8
* sešitek do ŠD
* pravítko 15 cm  

Pomůcky si děti uloží do připravených krabic ve škole.

Ostatní

* látkový ubrousek na svačinu
* 1x papírové kapesníky celé balení
* obaly na sešity:
     - 2x na velký sešit A4
     - 5x na malý sešit A5
     - 1x na deníček
     - další dle potřeby
* 4x toaletní papír
* 80,- Kč na tekuté mýdlo
* 100,- Kč na pitný režim


První den si děti přinesou aktovku.

Akce ZŠ 2020/21

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2019/20

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2018/19

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2017/18

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

AI Website Generator