site design templates

Mateřská škola

Fotky z divadelního představení

9.4.2019 měly děti z MŠ a ZŠ představení divadla z Hradce Králové

Zápis dětí do MŠ 2019

Ředitelka ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna oznamuje, že ve
čtvrtek 9.5.2019 proběhne zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2019/2020 v době od 7:30 hodin.
Rodiče si vyzvednou žádost v MŠ nebo si ji stáhnou na webu www.zskoberice.info od 10.4.2019.

Přijímání dětí – obecná kritéria

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti
  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem
  v místě obvyklém. 
 • Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – v budově na nástěnce MŠ, na www.zskoberice.info po dobu 15 dní. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno zákonnému zástupci do 10.6. 2019.  
 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává
  u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec,
  v níž má dítě trvalý pobyt, zařazení do jiné MŠ. 
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování. Platí výjimka pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, které musí být přijaty i bez očkování. 
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost.  
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo. 
 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. 
 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku v době po 31.8. 2018. 
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily čtyř let. 
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let. 
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší. 
 • Všechny děti musí být před přijetím do Mateřské školy zcela hygienicky samostatné. 
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. 2019, zákonní zástupci budou od tohoto data platit úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 
 • Zákonní zástupci dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Informace k zápisu

 • rodiče si vyzvednou žádost o přijetí, dotazník a evidenční list v mateřské škole, žádost je také ke stažení na webu školy
 • vše vyplněné odevzdají učitelce MŠ 9.5. 2019
 • k zápisu přineste s sebou rodný list dítěte ke kontrole, potvrzení od lékaře o očkování, průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • další informace, včetně kritérií k příjímání dětí naleznete na webových stránkách školy, případné dotazy a informace o přijetí dítěte řešte s učitelkou MŠ nebo s ředitelkou školy
  na tel.: 515 536 122

Kritéria přijímání dětí do ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitelky školy.

Je dána zákonem č.561/2004 Sb, školský zákon § 34 odst. 3. Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu školského zařízení, bude ředitelka rozhodovat podle stanovených kritérií.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Toto dítě se vzdělává ve spádové škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • k předškolnímu vzdělávání se podle zákona č.561/2004 Sb., přednostně přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, to jsou děti, které k 31.8. dosáhly věku 5 let s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna – 20 bodů

 • dále se přednostně přijímají děti k pravidelné docházce s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let – 18 bodů

• děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let – 16 bodů

• děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 31.12. dosáhnou věku 3 let – 14 bodů

• děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, které nemají trvalé bydliště v Kobeřicích u Brna a dovrší k 31.8. 3-5 let – 12 bodů

• děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 30.1. dosáhnou věku 3 let – 10 bodů

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým ohodnocením. V případě shodného počtu bodů má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele – závažné sociální důvody, sourozenec v mateřské škole.  

Upřednostnění se týká také dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm d) školského zákona.

Obecné informace pro rodiče
k povinnému předškolnímu vzdělávání platné od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  - Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  - Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  - Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  - Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  - Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  - Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
Mobirise

Dopravní hrátky

V průběhu celého školního roku v MŠ připomínáme dětem zásady chování na veřejných komunikacích. V dubnu se dopravní výchova ve školce zintenzivní.
Z tohoto důvodu jsme do výuky zařadili program "Dopravní hrátky". Děti se zábavnou formou seznámily s pravidly chování na silnici, poznaly význam některých dopravních značek a přechodu pro chodce,
u toho si zatancovaly a zasoutěžily. V dopravních aktivitách ve školce budeme pokračovat i nadále, jelikož toto téma má své velké opodstatnění.
S přibývajícím počtem aut na silnicích a provozováním cykloturistiky
v období jara a léta, je důležité vědět, jak se chovat v podmínkách silničního provozu a neustále dbát na své bezpečí. S dětmi formou her a zajímavých činností budeme poznávat různé dopravní situace, zjistíme správné vybavení malého cyklisty a největší šikulové dostanou řidičské průkazy.

Skotačení s Verčou

V úterý 12. března
k nám do ZŠ a MŠ v Kobeřicích u Brna zavítala se svými
úžasnými písničkami a tanečky milá paní Veronika Vičarová.

Její inspirativní a nabíjející elánem vystoupení
rozzářilo nejedna dětská očka.  

Úžasnou zprávou pro nás bylo, když jsme zjistili, že v tancování můžeme pokračovat i nadále, protože paní Vičarová nás obdarovala svým CD s písničkami. 

Program si děti náramně užily a ještě po cestě zpátky
do svých tříd si prozpěvovaly písničky. 

Fotky z karnevalu

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsme pro rodiče připravili krásné vystoupení. Paní učitelky s dětmi nacvičily odpolední besídku na téma čerti a zvířátka. Děti přednášely, tančily, zpívaly a nakonec se zapojili i rodiče, kteří si zatančili mazurku se svými dětmi.

Podzimní dílna
P o d z i m n í   d í l n a

V úterý 25. října ve třídě Duháčků se uskutečnila podzimní dílna pro rodiče s dětmi, která navazovala na téma celodenního projektového vyučování v mateřské škole

„Strašidel se nebojíme!“.

Děti měly v odpoledních hodinách za pomoci rodičů vyrobit různé strašidelné bytosti z přírodnin. Na společných procházkách jsme v průběhu celého října sbírali kaštany, ořechy, šišky, listí, suché traviny. Všechno toto bohatství podzimu jsme s dětmi kupili ve třídě a přemýšleli, jak by se mohlo nejlépe využit. Děti měly různé nápady, ale všichni jsme se pak shodli na tom, že z toho něco vyrobíme. Při společné tvorbě pod rukami dětí pak vznikali skřítci podzimníčci a jiná rozmanitá strašidélka, na výrobu kterých byly využity nejen přírodniny nasbírané dětmi, ale různé špalky, kůra ze stromů, makovice a chmel donesené rodiči. Děti, pohlcené tvořivou atmosférou dílny,byly nadšeny a zároveň potěšeny výsledkem svého snažení . Velmi děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas na společnou akci.

Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Projekt MŠMT č. 16 022/0006796-01
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Tento projekt je realizován v MŠ již druhým rokem. Ukončen bude v srpnu 2019.

Pro dokončení projektu pořádáme pro rodiče tři semináře, které tímto srdečně zveme.

 1. Inkluze v mateřské škole
  10.10. 2018 v 15:30 hodin
 2. Práce školního pedagogického pracoviště
  10.10. 2018 v 16:30 hodin
 3. Školní zralost v závislosti na přípravu pro vstup do ZŠ
  10.12. 2018 v 15:30 hodin

Termíny plateb školného v MŠ

Vybíráme 400,- Kč, tj. platba za 2 měsíce.
Termíny:    15. října
                      15. prosince
                      15. února
                      15. dubna
                      15. června
Platbu je nutné provést vždy k uvedenému dni. Pokud je termín víkendový, tak nejbližší možný.

Charakteristika
Mateřáčka školkáčka

Š – Školkáček je šikulka se šibalským úsměvem, šťastný
K – kamarádský, komunikativní a kreativní 
O – odvážný, obětavý, odpovědný za své činy 
L – laskavý, má rád legraci, účastní se logohrátek 
K – rozvíjí koordinaci, kooperaci a zájem o kulturu 
Á – aktivní, vytváří příjemnou atmosféru, brzy se adaptuje 
Č – čistotný, čestný, činorodý a často pomáhá 
E – empatický, energický, zjišťuje co je existence, evoluce a ekologie 
K – je součástí kolektivu a komunitního kruhu, rád kreslí

Práce se dřevem

JEŽCI

Děti se ve školce učí orientovat v technickém světě. Mají rády různé pokusy s barvou a vodou, zkoumají, co je lehčí nebo těžší. Nedávno jsme strávili dopoledne ukázkou pokusů pod vedením lektorky ze Slavkova.
Děti rády tvoří s kinetickým pískem, skládají z papíru a staví ze stavebnic. Všechny tyto aktivity jsou důležité pro získávání názorů na základě vlastních zkušeností.
Velký úspěch měla práce se dřevem. Děti si vyrobily krásné ježečky. Zatloukaly hřebíky do dřevěné destičky
a hurá, ježci byli na světě!

Mobirise

MDD v MŠ

Mezinárodní den dětí jsme oslavili v pátek sportovními hrami na zahradě mateřské školy. Děti ve skupinkách plnily různé úkoly. Na připravených stanovištích například přenášely golfové míčky na lžíci, vytahovaly pomoci klacíků plastové vršky z vody, běžely slalom mezi kuželky a házely šišky na cíl. Dalším úkolem pro děti bylo nalezení pokladu, který byl dobře ukrytý na zahradě MŠ. Odměnou dětem za vynaložené úsilí byla v tento horký den zmrzlina.

Heterogenní třídy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí do MŠ
podle § 34 odst. 3) školského zákona

O zařazení do jednotlivých tříd rozhoduje podle naplněnosti tříd, věkového složení dětí a organizace mateřské školy.

Edukační proces v naší mateřské škole probíhá
v heterogenních (věkově smíšených) třídách

Pro uspořádání heterogenních tříd jsme vycházeli ze snahy poskytnout dětem přirozené podmínky pro vývoj, které ve věkově smíšeném kolektivu nejvíce připomínají rodinné prostředí, kde dítě žije a přirozeně vyrůstá a zároveň se postupně učí od všech členů rodiny. Takové prostředí nejvíce odpovídá širšímu společenskému prostředí.

V deseti bodech vám nastíníme vysvětlení pro námi zvolené rozhodnutí:

 1. Mladší děti snadněji ve třídě se staršími dětmi adoptuje. Adaptaci v heterogenní třídě napomáhá také skutečnost, že jsou sourozenci spolu.
 2. Mladší děti přirozeně napodobují starší kamarády, získávají povědomí o kooperaci, jenž je ve hře starších přítomná. Vzájemně se učí kompromisům, pomoci druhému, toleranci a spolupráci. Navzájem se učí způsobem, který jim nemůže nahradit ani učitele.
 3. Mladší dítě se snáze socializuje při setkávání s jinými dětmi a dospělými. Ve věkově smíšených třídách děti můžou mít věkový rozdíl více let. Tyto věkové rozdíly přispívají
  k pestřejším interakcím a vytváří více sociálních rolí.
 4. Mladší děti lépe rozvijí řečovou zásobu, když sledují projevy starších kamarádů a tím se přirozeně v rozumové oblasti posouvají dál.
 5. Při pozorování starších děti se mladší děti připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával, tímto je jim ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 6. Starší děti mají větší sebejistotu v podobě uznání vlastní osoby. Dostává se jim většího obdivu od mladších kamarádů, zejména když mladším kamarádům pomáhají nebo jim něco vysvětlují. Starší děti si svůj řečový projev snaží upřesňovat, dávají některé pojmy do souvislosti, hledají přesnější výrazy. To vše napomáhá aktivnímu myšlenkovému zpřesňování a zkvalitňování řečového projevu.
 7. Ve věkově smíšené třídě je možná práce s menší skupinou děti a tím lepší procvičování získaných vědomosti a znalosti.
 8. Nerovnoměrnost ve vývoji ve věkově odlišné skupině děti poskytuje starším dětem, které jsou například stydlivé, plaché nebo z nějakého jiného důvodu se nemůžou zařadit mezi stejně staré děti, nalézt si blízké dítě mezi dětmi mladšími. Takové dítě se pak necítí být osamělé nebo vyřazené a oběma to prospívá. Také v řízených hrách a jiných společných činnostech se mohou tyto děti slučovat s dětmi mladšími a tím mají možnost si najít lepší komunikaci a být tak citově a sociálně posilovány.
 9. Příprava předškolních dětí pro vstup do ZŠ v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více času pro individuální přístup, vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech.
 10. Výchova ve věkově smíšené třídě je základ pro budování vztahú napříč ročníky i
  v budoucnosti. Vytváření různorodých věkových skupin je přirozené (rodinný model).

Specifika věkových skupin
(Učitelské noviny)

Nejmladší děti, věk 3–4 roky

Snaží se především adaptovat a zvládat pobyt v MŠ bez přítomnosti rodičů.  Seznamují se s novým prostředím, také s ostatními dětmi a dospělými. Učí se respektovat nová pravidla, strukturu činností i cizí autoritu. Učí se komunikovat, hrát si a dělit se o hračky. Pobyt je zaměřen také na rozvoj sebeobslužných činností a postupné emocionální dozrávání.

Děti ve věku 4–5 let

Sebeobslužné činnosti by už měly zvládat, proto se posiluje především jejich samostatnost. Zapojují se cíleněji do strukturovaných a řízených činností. Učí se respektovat pravidla her, kamaráda, rozvíjet trpělivost a volní schopnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty i nové situace a rozvíjet se v dalších oblastech podle svých možností a schopností.

Předškolní děti, věk 5–6 let

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou
k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého.

Přijímání dětí do MŠ - očkování

Pokud dítě není očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení.

Máte doma budoucího školáka? 

Určitě ho chcete dobře připravit na tento významný krok.

Znáte Desatero předškoláka?

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a znát první číslice.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost pamatovat si a učit se.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky, mělo by umět prohrávat.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. 
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Kašpárek v mateřské škole

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Vydáno 12.4.2018, Mgr. Dana Horká

Bezpečnost – vzdělávací program pro děti

Děti se účastnily programu, který měl vzdělávací charakter. 
Cílem bylo seznámit děti z mateřské a základní školy s pravidly silničního provozu a základními požadavky na bezpečné chování dětí na silnici.

Kašpárek dostal dopis od dětí z mateřské školy, že se bojí na silnici. Spolu se zvířátky Kašpárek děti naučil, jak se mají na silnici chovat a co mají dělat při přecházení vozovky. Celý program byl interaktivní a děti se ho aktivně účastnily.

Účelem programu bylo poučení, zopakování a upevnění základních dovedností dětí v silničním provozu, což se také splnilo.

Masopustní veselice

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 


Vydáno 9.1.2018, Natálie Křenková 

    Zimní období je neuvěřitelně dlouhé, pochmurné a chladné. Chybí nám sluníčko, sychravé počasí nám zkracuje pobyt venku na čerstvém vzduchu. Překonat tuto nevlídnou dobu nám pomáhají starosti o jiné, kteří tu pomoc nejvíce potřebují, pak taky čas strávený v kruhu nejbližších, rodiny a přátel.

    V lednu jsme společně s dětmi poznávali některé volně žijící druhy ptáků, kteří u nás přezimují, povídali jsme si o tom, jak můžeme pomáhat ptáčkům v zimě, co vlastně v zimním období jedí a proč jsou závislí na člověku. Pro ptáčky jsme pak chystali krmítka v podobě šišek obalených semínky. Šišky, slunečnicová semínka, lojové koule jsme pak umístili všude na zahradě mateřské školy a pak pravidelně pozorovali a dokrmovali ptáčky.

    Přes velkou nemocnost, kdy nám pořád ubývalo kamarádů, jsme se po jarních prázdninách vrhli do oslav Masopustu. Pro děti byly připraveny různé aktivity, spousta taškařic a masopustního veselí, které pak vyvrcholilo karnevalem. V průběhu dvou týdnů děti chodily převlečené za mimozemšťany, pohádkové bytosti, měly den naruby, zelený den, medvídkový, kloboukový a hračkový den. Každý den děti měly pobyt ve školce zpestřit svým vzhledem nebo splněním nějakého úkolu. Náramně jsme si masopustní období užili. Hodně radosti, smíchu a nadšení doprovázely tanečky, hry, tvoření, cvičení a o to nám především šlo, co nejvíce si užít společné zábavy.

    V průběhu tohoto období jsme se mohli podívat na mobilní planetárium, které přijelo do základní a mateřské školy v Kobeřicích. Děti byly nadšené a zároveň překvapené, že na hvězdy a planety se mohou dívat uvnitř hodně nafouklého stanu, který se jen tak objevil v prostorách tělocvičny.

Mobirise

Na závěrečný karneval naši mateřskou školu navštívilo divadlo Koráb, které pro děti přichystalo nejen hry, zábavu a soutěže, ale i bublinové show a roztomilého tyranosaura Rexe, který „požíral“ děti a paní učitelky.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dětem pomohli oživit masopustní veselí přípravou různých dobrot a chystáním kostýmů. Velmi si ceníme vaší podpory a snahy, protože bez originálně vymyšlených a vlastnoručně vyrobených kostýmů by nemělo naše masopustní veselí takový význam.

Pečení perníčků v MŠ II

Vydáno 21.12.2017

    Třída Včelek se začala připravovat na vánoční čas v úterý 19.12.2017. Děti společně s učitelkami válely těsto, vykrajovaly různé tvary perníčků, které následně upekla naše hodná paní kuchařka. Perníčky krásně voněly a doplnily atmosféru, kterou v naší vánočně vyzdobené třídě máme. Děti si pečení perníčků moc užily a bylo vidět, že s těmito pracemi maminkám doma pomáhají.

    Těšení na Vánoce a čekání na Ježíška jsme si ve školce zkrátili posezením u vánočního stromečku ve středu 20.12.2017. Společně jsme ochutnali i napečené perníčky a podívali se na krásnou pohádku Vašíkova cesta do Betléma.  Poté se děti pustily do rozbalování dárečků, které Ježíšek během pohádky nadělil. Děti si užily hry s novými hračkami. 

Co potřebují děti do školky?

Do třídy:
* domácí obuv s plnou patou (ne pantofle)
* vhodné hrací oblečení (kalhoty, tepláky, zástěrka, sukýnka)
* spodní prádlo + náhradní oblečení na převlečení
* plastový hrníček s ouškem na pitný režim.
Na vycházku: vhodné oblečení a obuv
Na pískoviště: oblečení zvlášť (boty, kalhoty)
Spící děti: polštář 40x50 cm, pyžamo, 1 podložka na jedno použití
Vybíráme:
* 5 rolí toaletního papíru
* 1 balení papírových kapesníků (balených)
* 1 krabici kapesníků
* 40,- Kč na mýdlo do umývárny
* 100,- Kč na pitný režim.

Fotky MŠ na rajče.net

Fotky z akcí MŠ najdete na internetové stránce http://mskobericeubrna.rajce.idnes.cz/

Projekt "Pomáhej pohybem"

Vydáno 5.8.2017
Nadace ČEZ pořádala v roce 2016 na podporu regionů nadační projekt Pomáhej pohybem v grantovém řízení Podpora regionů - Oranžové kolo.
Zahájení projektu bylo 13.10.2016 a ukončení 31.12.2016. Naše škola se také zúčastnila a vyjezdili jsme si celkem 51.200 Kč. Všechny prostředky byly použity na nákup interaktivního zařízení se SW a notebook. 
Interaktivní zařízení používají děti v MŠ. Mohou se vzdělávat pomocí jednoduchých programů. Zlepší se tím výchova a vzdělávání v mateřské škole, děti mohou aktivně pracovat s programy přiměřenými jejich věku a naučí se používat moderní technologie v přiměřené míře.

Školní asistent v mateřské škole

Vydáno 1.9.2017
Mgr. Karla Pitáková pracuje v mateřské škole jako školní asistent a je financována z dotace EU. Škola se účastní projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má zkrácený název Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zahájení projektu 1.9.2017 a ukončení bude 31.8.2019. Školní asistent podporuje rozvoj předškolních dětí, napomáhá při všech aktivitách, kterých se děti účastní.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125