ŠABLONY pro ZŠ a MŠ I.

Strategie: Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Podrobnosti o projektu

Noc s Andersenem 2022

Noc s Andersenem je mezinárodní akce Klubu dětských knihoven SKIP ČR

Děti, bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, nocují v knihovnách, školách a jiných spřátelených organizacích. Akce je spojena s výročím narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a s Mezinárodním dnem dětské knihy. Témat se letos nabízí hned několik - výročí J. Lady (*135), výročí časopisu Sluníčko (55 let), ABC (65 let), J. Foglara (*115), J. Trnky (*110), J. A. Komenského (*430) a v pátek 1.4. je také Mezinárodní den ptactva - letošním ptákem roku zvonek zelený.
Podrobnosti o projektu

Nadace ČEZ 1.3.2022 – 1.3.2023

Předmětem dotace je poskytnutí nadačního příspěvku příjemci k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Zlepšení podmínek výchovy a vzdělávání“ v grantovém řízení Podpora regionů za účelem stanoveným v žádosti o nadační příspěvek č.50960. Nadace jednorázově poskytla nadační příspěvek ve výši 120 000,- Kč. 

Naše škola letos žádala Nadaci ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na zlepšení vzdělávacích podmínek pro děti. Byl nám schválen projekt s názvem „Zlepšení podmínek výchovy a vzdělávání“ v grantovém řízení Podpora regionů ve výši 120 000 Kč. Prostředky jsme použili na modernizaci herny pro rozvoj kompetencí dětí, zakoupili jsme koberec a skříně na ukládání pomůcek. Pro žáky základní školy jsme zakoupili počítače pro zlepšení přístupu k novým technologiím. Ve školní jídelně zlepšíme pracovní podmínky pro vaření jídla pro děti a žáky. Děkujeme touto cestou všem rodičům a občanům obce za podporu a vysoutěžení 250 000 bodů v aplikaci EPP- Pomáhej pohybem. 

Den Země

Každoročně si 22. dubna lidé na celém světě připomínají svátek Den Země.

Učitelky organizovaly celodenní projekt, kde probíhaly aktivity: vytvoření vyvýšeného záhonu a jeho osázení, výtvarné tvoření - závěs, křížovka (hledání a zapisování odpovědí schovaných na školní zahradě), poznávání bylin a květin, přesazování školních pokojových rostlin.
Oslava Dne Země nás dovedla k zamyšlení, co všechno nám naše planeta dává, a co my bychom mohli udělat pro ni. První krok by měl udělat každý u sebe, ve svém nejbližším okolí.
Podrobnosti o projektu

ŠABLONY III.

Datum zahájení projektu: 1.9.2021
Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 6. 2023
Projekt je spolufinancován EU
Poskytnutá dotace: 495 968,- Kč

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností.
Podrobnosti o projektu

Šablony II. - Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna 

Datum zahájení projektu: 1.9.2019
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021
Projekt je spolufinancován EU

Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí, žáků a veřejnosti.
Podrobnosti o projektu

Česko-slovenský projekt ŠD

9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratilave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018.
Cíl projektu: Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii, vytvořit  záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy.

Naší škole byla přidělena Základná škola sv.Dominika Sávia, Kopanická 286, Machulince, Nitrianský samosprávný kraj.

Celé Česko čte dětem

Také naše škola se ve školním roce 2017/18 zapojila do tohoto projektu

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.
Podrobnosti o projektu

Napříč prevencí

Dotační program Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Podpora minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. 
Aktivity v oblasti prevence žáků budou probíhat v objektu školy v období 2. pololetí školního roku 2017/18, (I. období) a v 1. pololetí školního roku 2018/19 (II. období).
Podrobnosti o projektu

Školní asistent v mateřské škole

Šablony I. - Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Projekt nám umožňuje zřídit v mateřské škole školního asistent, který je financován z dotace EU.
Název projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má zkrácený název Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zahájení projektu 1.9.2017, ukončení 31.8.2019.
Poskytnutá dotace: 254 232,- Kč.
Školní asistent podporuje rozvoj předškolních dětí, napomáhá při všech aktivitách, kterých se děti účastní.
Projekt vyžaduje náročnou agendu, vypisování monitorovacích zpráv a sledování projektu spojenou s měsíčními podklady.

Podpora výuky plavání v základních školách

Projekt MŠMT vyhlásil rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
První etapa rozvojového programu je připravena pro období září – prosinec 2017 a bude pokračovat podáváním žádostí ve druhé etapě rozvojového programu pro období leden – červen 2018 tak, aby byla zajištěna podpora pro celý školní rok 2017/2018.
Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na adrese http://is-plavani.msmt.cz .
Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 22. května 2017.
Projekt byl náročný na vedení agendy.

Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ pořádala v roce 2016 na podporu regionů nadační projekt Pomáhej pohybem v grantovém řízení Podpora regionů - Oranžové kolo

Zahájení projektu bylo 13.10.2016 a ukončení 31.12.2016.
Naše škola se také zúčastnila a vyjezdili jsme si celkem 51 200,- Kč. Všechny prostředky byly použity na nákup interaktivního zařízení se SW a notebook. 
Interaktivní zařízení používají děti v mateřské škole. Mohou se vzdělávat pomocí jednoduchých programů. Zlepší se tím výchova a vzdělávání v mateřské škole, děti mohou aktivně pracovat s programy přiměřenými jejich věku a naučí se používat moderní technologie v přiměřené míře.
Kromě vedení agendy jsme vypracovali také závěrečnou zprávu.

Podpora anglického jazyka

Mezinárodní spolupráce se zahraniční školou v rámci Evropské unie

Cílem této dlouhodobé spolupráce je vzájemné poznávání odlišných kultur. Navazování přátelských vztahů mezi dětmi s odlišným mateřským jazykem. Poznávání jejich prostředí, jazyka a tradic. To vše na základě rozšíření základů anglického jazyka pomocí krátkých dopisů o sobě, o rodině, zájmech a místě, kde žijeme.
Navázali jsme přátelství se základní školou v Aténách, konkrétně s 1. ročníkem, kde shodou okolností jsou dvojčata jako u nás ve škole.

Všechny aktivity jsou postaveny na dívkách z první třídy:
Linda a Vanda Ehrenbergerové a Stefanie a Karolína Angelopoulou.

Mladší žáci kreslí obrázky, děti z vyšších ročníků píší dopisy na téma:
1. Já a můj kamarád
2. Moje zájmy
3. Moje rodina
4. Můj zvířecí kamarád
5. Sporty

Děti v hodinách anglického jazyka napíší dopisy a pak jsou odeslány i s obrázky do Řecka.
Celý projekt je podpořen návštěvou jednou do roka oběma děvčaty v České republice. V Řecku končí škola dříve a tak nás na konci školního roku dívky pravidelně navštěvovaly i s maminkou Veronikou Angelopoulou.

Karolína a Stefanie nás navštívily poprvé 24.6.2014. Obě dívky mají český původ, mluví řecky, česky a učí se anglicky. Ukázali nám řeckou abecedu, vlajku a hymnu. Znají české písničky a domluví se velice dobře česky a naše děti si s nimi hned dobře rozuměly.
Po svačině jsme tančili v tělocvičně řecké kolo, přišly i naše kuchařky.
Na další návštěvě 25.6.2015 jsme se z jejich školního projektu dověděli více o lisování olovového oleje za studena. Každá třída jejich školy něčím do projektu přispěla. Pak nám ukázaly překrásnou přírodu okolo Atén. Zpívali jsme české písně, které děvčata znají.

Tyto aktivity mají jediný cíl a to použití anglického jazyka k dorozumívání s cizím státním příslušníkem. Poznávání cizích kultur a rozšíření obzorů dítěte na prvním stupni.

Projekt byl postaven na tom, že všechny aktivity a agendu si řídí garant projektu. Vyžádalo si to minimální náklady, protože jsme nemuseli vypisovat žádost o grant, psát monitorovací zprávy a sledovat stav aktivit podle rozpisu. Minimální náklady byly použity na poštovné, agenda nebyla nijak hrazena a tudíž byl celý projekt takřka s nulovým příspěvkem. Učitelé si činnosti řídili podle situace a potřeby, délka projektu byla čistě na chuti dětí a jejich možnostech. 

Recyklace a třídění odpadu

Zapojujeme se do recyklace a třídíme odpad

Zapojení rodiny a celé obce. Děti se učí chránit přírodu, třídí odpady, recyklují.
Podporujeme jejich úsilí pomocí celoročních aktivit.
Všechny aktivity řídí a organizují třídní učitelky základní školy: Dana Horká, Blanka Vodáková.

Jednotlivé aktivity:
1. Diakonie – sbírka starého ošacení.
2. Den Země – setí obilí, luštěnin, přesazování pokojových květin, úklid školní zahrady.
3. Recyklace – sbíráme staré baterie, aktivita: „Věnuj mobil“.
4. Sběrová akce – celý rok sbíráme starý papír.
5. Třídění odpadu – třídíme plasty.
6. Ze starého nové – děti si vyzdobí starší tričko.

Celoroční aktivity mají za následek pochopení ochrany životního prostředí, člověk nemá plýtvat. Naše společnost je konzumní a každý člověk může svým skutkem pomoci třídit nadměrné hromadění odpadů.
Aktivity měly jen minimální náklady (hlína, semena), ale velký přínos pro děti. Odměnou jim byl výtěžek ze sběru starého papíru, za který škola nakoupila výkresy a sešity, které nemusí hradit rodiče. 

Moderní škola 2011

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (OP VK)
Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem EU

Projekt OPVK 1.4. CZ.1.07/1.4.00/21.1780
Celý projekt trval 36 měsíců. Byl velice náročný zejména pro učitelky, které po dobu tří let vyráběly digitální učební materiály (DUM). Tato náročná práce je zaměstnávala v době nepřímé práce, ale i v době osobního volna. Projekt byl velice časově náročný.
Podrobnosti o projektu

Recyklohraní

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice.
Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci:

• ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
• ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
• ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní“) organizovaný společností Elektrowin a.s. Princip obou projektů zůstal zachován.
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Školní mléko

Hlavním realizátorem programu je Laktea, o.p.s.

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.
Na podporu pravidelné konzumace mléka organizuje Laktea o.p.s. soutěže a to jak pro žáky, tak pro celé školy a i pro spolupracující osoby, které se ve školách o distribuci mléka starají.
Poslední blok se nesl pod názvem MLÉKONTO a proběhl v sériích 1 - 8.
Probíhal formou internetových soutěží, které byly prezentovány na speciálních dětských stránkách www.skolnimleko.cz .

Do projektu je naše škola zapojena od roku 2002.

Dodavatelem produktů v rámci projektu „Školní mléko“ pro naši školu je mlékárna MADETA.
Všichni žáci školy mají nárok na 1 dotovaný výrobek, dva dny v týdnu.
Nedotované výrobky mohou žáci i zaměstnanci školy odebírat bez omezení. Do programu jsou zapojeni téměř všichni žáci školy. 

Ovoce a zelenina do škol

Projekt v České Republice byl zahájen ve školním roce 2009/2010

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 
Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí, ve školním roce 2014/2015 bylo zapojeno 3 741 škol a 509 030 dětí, ve školním roce 2015/2016 bylo zapojeno 3 809 škol a 539 733 dětí, ve školním roce 2016/2017 je zapojeno 3863 škol a 564 634 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření.

Zdravé zuby

Program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.
Program je realizován od roku 2002. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR.
Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Klub mladých čtenářů

Klub mladých čtenářů Albatros

Největší projekt v České republice směřovaný k mladému čtenáři, do kterého je aktuálně zapojeno více než 2 500 základních škol.
Projekt s tradicí od roku 1964, který šíří a podporuje kvalitní literaturu mezi žáky MŠ, ZŠ i studenty víceletých gymnázií.

Podporou Klubu mladých čtenářů Albatros školy získávají:
• spolehlivého a stabilního partnera v oblasti, který zajišťuje hodnotou literaturu pro děti
• k vybraným knihám doplňkový metodický materiál (zejména pracovní listy) zdarma
• ojedinělou možnost zapojit se do programu besed s autory, autorských čtení a do literárních soutěží o hodnotné ceny
• posílení vědomí aktivní školy ze strany rodičovské veřejnosti
• škola podporuje zájem dětí o čtení a hodnotnou literaturu a posiluje čtenářskou gramotnost svých žáků
• možnost nákupu knih do školní knihovny za zvýhodněnou cenu (- 20 %)
• členstvím v Klubu mladých čtenářů Albatros se škola ani žáci nezavazují k žádným povinnostem

Jak Klub mladých čtenářů (KMČ) funguje:
V rámci školy působí na základě písemné dohody důvěrník, člověk se vztahem ke knížkám a literatuře, který zajišťuje komunikaci s KMČ.
Důvěrník ve škole zpracuje hromadnou objednávku a objednané knihy jsou pak doručeny přímo do školy, kde je důvěrník předá žákům.  
Balíky s knihami i katalogy jsou doručovány zdarma, škola ani důvěrník neplatí poštovné.

Vesnice mých snů

Podpora polytechnické výchovy

Tento projekt je zaměřen na pracovní kompetence žáků v rámci pracovní výchovy.

Dřevěné domečky si žáci vymalovali barvami podle skutečnosti nebo podle své fantazie. Na domy napsali číslo popisné.
Z hotových domečků stavěli vesnici svých snů. Na velikém papíře nakreslili to, co by se jim v obci líbilo. Mohli popustit uzdu své fantazii. Vytvářeli ulice, zahrady, hřiště, bazény, rybníky, postavili kostel a školu.

Další kompetenci, kterou jsme posilovali je práce ve dvojicích, ve skupinách, vzájemná spolupráce a respekt při vytváření obrazu vesnice. Také nám šlo o radost z práce a celkový výsledek.

Všechny aktivity měly za cíl posílit moderní formy práce v rámci pracovních činností.

Projekt nevyžadoval žádné finanční nároky na vedení agendy.

Prezentace projektu
Celý projekt byl prezentován na sjezdu rodáků v červnu 2010 za přítomnosti hostů a pana starosty.
Fotogalerie

Informační gramotnost

Projekt zaměřený na pracovní kompetence pedagogů

Cílem projektu je proškolit učitele, aby mohli efektivně používat počítače a techniku ke své práci.
Další cílem dotace je zřídit počítačovou učebnu s několika jednotkami a server.
Studium probíhalo na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna a v Brně.
Firma Auto Cont nám poskytla HW a zároveň zajistila instalaci počítačů.
Všechny aktivity měly za cíl posílit používání počítačů při práci pedagogů.
Projekt vyžadoval finanční nároky na vedení agendy a na pořízení výpočetní techniky.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

HTML Generator