free html templates

Školní družina

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

Komiksová soutěž

V měsíci lednu se naše děti zúčastnily komiksové soutěže Vánoce robíka Ozíka. Do soutěže se přihlásilo 150 dětí ze
6 základních škol. Všechny děti dostaly odznak a pexeso. Z naší školy se na prvním místě umístily žákyně 4 třídy Tina Salajková a Ema Lujza Zahoranská. Gratulujeme!

Halloween ve školní družině

Vydáno 20.11.2019

Ve čtvrtek 31. října  si všichni školáci donesli kostýmy, aby si ve školní družině zařádili při anglickém svátku Halloween. Odpoledne propuklo kouzelným soutěžením a děti velice bavilo házet šipkami na balonky, prolézat pavučinou, házet na cíl. Na závěr byla pro děti připravena pochoutka, kterou upekla naše paní kuchařka. Paní Stanislava Kachlířová překvapila děti pečenými pařáty.
Celé odpoledne jsme si pěkně užili !

Kroužky, mimoškolní aktivity
a tělocvična 2019 - 2020

INFORMACE pro školní rok

2019/2020


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
mobil:       739 183 780
pevná:      515 536 124 

e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 3. 9. 2019 paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka ZŠ podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 16:00 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • V době hlavních prázdnin je ŠD uzavřena. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 16.00      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 50,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 250,- Kč - splatnost do 30.9. 2019
    2) únor - červen: 250,- Kč - splatnost do 31.1. 2020

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Záložka do knihy spojuje školy

LIST ZA LISTEM – BAVÍ MĚ ČÍST

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019
10.ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia

Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst.

Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem – baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Tento projekt již skončil a děti ze Slovenska nám poslaly krásné záložky.

Velká soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠKOLA

I my jsme se zapojili do soutežě o Nejkrásnější školu
Soutěžili jsme o pomůcky v ceně až 30.000 Kč.
Pokud jste nás podpořili, děkujeme za Váš hlas!

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125