Zápis dětí do mateřské školy 2020


Ředitelka ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna oznamuje:

ve dnech 5.5. - 7.5.2020 proběhne zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2020/2021
BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
A BEZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 Opatření k zápisům do MŠ
pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V KVĚTNU, A TO BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem
s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Přijímání dětí – obecná kritéria

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla
ve věku od 3 do 6 let.

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti
  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem
  v místě obvyklém.
 • Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – v budově na nástěnce MŠ, na www.zskoberice.info po dobu 15 dní. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno zákonnému zástupci do 10.6. 2020.
 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává
  u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec,
  v níž má dítě trvalý pobyt, zařazení do jiné MŠ.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování. Platí výjimka pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, které musí být přijaty i bez očkování.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo.
 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.
 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku v době po 31.8.
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let.
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.
 • Všechny děti musí být před přijetím do Mateřské školy zcela hygienicky samostatné.
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. 2020, zákonní zástupci budou od tohoto data platit úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonní zástupci dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Informace k podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost  o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit v elektronické podobě.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:  

1.  do datové schránky školy (Datová schránka: 6vtmeek)
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !) na zskoberice@centrum.cz
3.  poštou na adresu školy
4.  osobní podání 

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo
k vyšší koncentraci pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz čestné prohlášení),
2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Dokumenty ke stažení

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Formulář Čestné prohlášení k očkování 

Vyplnit dokumenty

1. žádost o přijetí
2. čestné prohlášení
3. kopie očkovacího průkazu
4. kopie rodného listu

Dokumenty podat 5.-7. května 2020

- do datové schránky školy
- elektronicky podepsaným e-mailem
- poštou
- osobně


Případné dotazy a informace o přijetí dítěte řešte
s ředitelkou školy, tel. 731 635 258

Kritéria přijímání dětí do ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitelky školy.

Kompetence je dána zákonem č.561/2004 Sb, školský zákon § 34 odst. 3.
Ředitel rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu školského zařízení, bude ředitelka rozhodovat podle stanovených kritérií.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Toto dítě se vzdělává ve spádové škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.


Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • k předškolnímu vzdělávání se podle zákona č.561/2004 Sb., přednostně přijímají děti
  k povinnému předškolnímu vzdělávání, to jsou děti, které k 31.8. dosáhly věku 5 let
  s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna – 20 bodů
 • dále se přednostně přijímají děti k pravidelné docházce s trvalým bydlištěm v Kobeřicích
  u Brna, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let – 18 bodů
 • děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let – 16 bodů
 • děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 31.12. dosáhnou věku 3 let – 14 bodů
 • děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, které nemají trvalé bydliště v Kobeřicích u Brna a dovrší k 31.8. 3-5 let – 12 bodů
 • děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Kobeřicích u Brna, které nejpozději k 30.1. dosáhnou věku 3 let – 10 bodů 

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým ohodnocením. V případě shodného počtu bodů má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele – závažné sociální důvody, sourozenec v mateřské škole.

Upřednostnění se týká také dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm d) školského zákona.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

AI Website Builder