PROJEKT
„Napříč prevencí“

dotační program Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Podpora minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a rozvinutí programů specifické
primární prevence rizikového chování.

Cíl projektu


Pomocí zážitkových programů primární prevence rizikového chování dětí předcházet
a zamezit vzniku problémových projevů chování u žáků ZŠ Kobeřice u Brna.

K dosažení cíle budeme spolupracovat s Centrem prevence Společnosti Podané ruce o.p.s.,
které má certifikát MŠMT v oblasti školské všeobecné primární prevence.
Centrum prevence působí v oblasti specifické primární prevence několik let a
disponuje lektory - profesionály, čímž je zaručena kvalita odvedené práce.

SPECIFICKÝM CÍLEM
projektu je podpora realizace dlouhodobých školních aktivit primární prevence rizikového chování
formou zážitkové pedagogiky, spolupráce školního metodika prevence s lektory a zvyšování profesionality práce školního metodika studiem Prevence sociálně patologických jevů.

Obsah projektu


Obsahem projektu jsou preventivní programy Společnosti Podané ruce o.p.s.
zaměřené na děti 1. stupně ZŠ.

Absolvované programy budou impulsem pro projektové dny školy
následující po každém setkání z probíraných témat:
Alkohol, Kouření, Vztahy ve třídě, Šikana, Užívání ICT.

Jednotlivá témata jsou zdrojem inspirace k nácviku divadelních scének s tématem primární prevence
pro závěrečné představení v kooperaci se ZŠ Heršpice.  

Aktivity v oblasti prevence žáků budou probíhat v objektu školy
v období 2. pololetí školního roku 2017/18, (I. období) a v 1. pololetí školního roku 2018/19 (II. období).

Vybrané programy, zaměřené právě na specifika rizikového chování dětí mladšího školního věku, tedy i žáků ZŠ Kobeřice u Brna, budou doplněny poznatky školního metodika prevence a třídních učitelů v navazující aktivitě školy – projektových dnech na probíraná témata v programech, diskuzích a v metodách skupinové práce v rámci výuky.

Pro nejmenší děti bude využito metod zážitkové pedagogiky, tj. pohádkové formy.

Studium


Součástí projektu je také studijní program Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace pro zvyšování profesionality práce školního metodika prevence s názvem „Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů“ v rozsahu 250 hodin, ukončené zkouškou a získáním osvědčení o absolvování studia s akreditací MŠMT ČR.
Studiem školního metodika prevence je pověřena Mgr. Jana Procházková, která funkci v současné době zastává a má zájem se v problematice primární prevence dále profesionálně vzdělávat.

Problematika a přínos


Obec Kobeřice u Brna expanduje, do obce se stěhují mladé rodiny. Obec zvýšila kapacitu školy, aby zajistila vzdělání dětí 1. stupně ZŠ v místě bydliště. Ve škole rodinného typu se setkávají děti starousedlíků s dětmi přistěhovalými z měst a okolí. Dochází zde ke střetům nejen sociálních skupin, ale i multikulturním střetům. Projektem chceme řešit naprostou absenci vědomostí žáků o některých projevech rizikového a problémového chování a faktorech s nimi spojených právě včasnou prevencí. Děti mladšího školního věku snadno podléhají vlivu starších již rizikových skupin či jedinců, převážně pak při přechodu z malotřídní školy do velkých základních škol ve Slavkově u Brna. Včasnou prevencí tak získají povědomí o rizicích, které je mohou provázet po dobu povinné školní docházky. Včasnou eliminací rizik problémového chování u žáků ZŠ Kobeřice u Brna a především zvyšováním vzdělanosti pedagogických pracovníků – tedy školního metodika prevence, získá Jihomoravský kraj dalšího z řad spojenců v boji proti problémovému chování dětí nejen mladšího školního věku.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

AI Website Generator